Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Biz kim

nyşany

“Foshan Lingjie Pro Audio Co., Ltd.” (ozal Guanç Guangzhouou Lingjie Audio Co., Ltd.) 2003-nji ýylda döredildi. Bu gözleg we hünär derejesini, konferensiýa zaly we KTV sesini birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Marka, hil we hünär hyzmatlarynda ýokary ussatlygy üpjün etmegi maksat edinýär.Häzirki wagtda köp sanly içerki we daşary ýurt kärhanalary bilen tehniki hyzmatdaşlygy ösdürdik.Pioner we innowasion iş pelsepesi, özboluşly önüm dizaýny, kämillik üçin hil talaplary we berk we kämil synag usullary bilen.

kompaniýa img

TRS-iň ýolbaşçylygyndaky meşhur marka professional ses önümlerini jikme-jik guruň.Lingjie köp ýyllaryň dowamynda jemgyýetçilik ösüşi, korporatiw ösüşi we işgärleriň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak bilen organiki taýdan birleşip, "Ynsan üçin amatly hünär ulgamyny döretmek" marka düşünjesine eýerip, yzygiderli "Yşyklandyryşda iň oňat on marka" baýragyny aldy. we Audio Senagat "we" Guangdong Meşhur Kärhanalar "we baýraklar tapgyry.

Biz kim

nyşany

“Foshan Lingjie Pro Audio Co., Ltd.” (ozal Guanç Guangzhouou Lingjie Audio Co., Ltd.) 2003-nji ýylda döredildi. Bu gözleg we hünär derejesini, konferensiýa zaly we KTV sesini birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Marka, hil we hünär hyzmatlarynda ýokary ussatlygy üpjün etmegi maksat edinýär.Häzirki wagtda köp sanly içerki we daşary ýurt kärhanalary bilen tehniki hyzmatdaşlygy ösdürdik.Pioner we innowasion iş pelsepesi, özboluşly önüm dizaýny, kämillik üçin hil talaplary we berk we kämil synag usullary bilen.

kompaniýa img

TRS-iň ýolbaşçylygyndaky meşhur marka professional ses önümlerini jikme-jik guruň.Lingjie köp ýyllaryň dowamynda jemgyýetçilik ösüşi, korporatiw ösüşi we işgärleriň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak bilen organiki taýdan birleşip, "Ynsan üçin amatly hünär ulgamyny döretmek" marka düşünjesine eýerip, yzygiderli "Yşyklandyryşda iň oňat on marka" baýragyny aldy. we Audio Senagat "we" Guangdong Meşhur Kärhanalar "we baýraklar tapgyry.

näme edýäris

Biz näme edýäris

nyşany

Lingjie, professional, yhlasly, dogruçyl we innowasiýa iş ýörelgesi, tygşytly önümler, berk we standartlaşdyrylan bazar strategiýalary, satuwdan soň hemmetaraplaýyn we oýlanyşykly hyzmaty bilen içerde we daşary ýurtlarda ulanyjylar tarapyndan giňden tanaldy.Önümler, hyzmatlar we çözgütler karaoke ses enjamlaryny, professional ses enjamlaryny, mikserleri we periferiýa enjamlaryny we beýleki ugurlary öz içine alýar.Satyş we hyzmat ediş nokatlary Hytaýyň welaýatlarynyň we şäherleriniň köpüsini, dünýäniň köp ýurtlaryny we sebitlerini öz içine aldy we müşderilere çalt we ýokary hilli hyzmat bermäge borçlanýar.

Biz näme edýäris

nyşany

Lingjie, professional, yhlasly, dogruçyl we innowasiýa iş ýörelgesi, tygşytly önümler, berk we standartlaşdyrylan bazar strategiýalary, satuwdan soň hemmetaraplaýyn we oýlanyşykly hyzmaty bilen içerde we daşary ýurtlarda ulanyjylar tarapyndan giňden tanaldy.Önümler, hyzmatlar we çözgütler karaoke ses enjamlaryny, professional ses enjamlaryny, mikserleri we periferiýa enjamlaryny we beýleki ugurlary öz içine alýar.Satyş we hyzmat ediş nokatlary Hytaýyň welaýatlarynyň we şäherleriniň köpüsini, dünýäniň köp ýurtlaryny we sebitlerini öz içine aldy we müşderilere çalt we ýokary hilli hyzmat bermäge borçlanýar.

näme edýäris

Biziň iş pelsepämiz

nyşany

Birnäçe ýyllap bu pudakda toplanylandan we ösüşden soň, Lingji birnäçe adamdan ybarat kiçi topardan häzirki wagtda 100 töweregi adam toparyna öwrüldi.Senagatyň abraýy ýylsaýyn artýar, satuw görkezijileri birnäçe gezek gowy netijeleri gazandy, 2020-nji ýylda haryt dolanyşygy 15.000.000 dollardan geçdi!Mundan başga-da, daşary ýurt bazarlarynda satuwyň ösüş depgini aýratyn tapawutlanýar, bu "söwda markasyna, hiline, hünärmenligine we hyzmatyna yzygiderli ygrarlylyk" işewürlik pelsepämiz bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Biziň iş pelsepämiz (1)
Biziň iş pelsepämiz (2)
Biziň iş pelsepämiz (3)
Biziň iş pelsepämiz (2)
Biziň iş pelsepämiz (5)
Biziň iş pelsepämiz (6)
Biziň iş pelsepämiz (9)
Biziň iş pelsepämiz (8)
Biziň iş pelsepämiz (7)