Önümler

 • F-200 - Akylly seslenme basyjy

  F-200 - Akylly seslenme basyjy

  1. DSP bilen2.Ters jogaplary basmagyň bir açary3.1U, enjamlar kabinetine gurmak üçin amatly

  Goýmalar:

  Duşuşyk otaglary, mejlisler zallary, ybadathana, leksiýalar, köpugurly zal we ş.m.

  Aýratynlyklary:

  Cabinet Kabinet gurmak üçin amatly standart şassi dizaýny, 1U alýumin garyndy paneli;

  Status performanceokary öndürijilikli DSP sanly signal prosessor, ýagdaýy we iş funksiýalaryny görkezmek üçin 2 dýuým TFT reňkli LCD ekrany;

  ◆ Täze algoritm, düzetmegiň zerurlygy ýok, giriş ulgamy gykylyk nokatlaryny awtomatiki basýar, takyk, ygtybarly we ulanmak aňsat;

  Space Meýdany de reverberasiýa funksiýasy bilen uýgunlaşdyrylan daşky gurşaw sykylygyny basmak algoritmi, ses güýçlendirmek reverberasiýa gurşawynda reverberasiýany güýçlendirmez we reverberasiýany basyp ýatyrmak wezipesini ýerine ýetirer;

  ◆ Daşky gurşawyň sesini azaltmak algoritmi, sesi akylly gaýtadan işlemek, azaltmak Sesi güýçlendirmek prosesinde adam däl ses gürleýiş ukybyny gowulaşdyryp we adam däl ses signallaryny akylly aýyrmagy gazanyp biler;

 • FS-218 goşa 18 dýuým passiw subwoofer

  FS-218 goşa 18 dýuým passiw subwoofer

  Dizaýn aýratynlyklary: FS-218 ýokary öndürijilikli, ýokary güýçli subwoofer.Görkezişler, uly ýygnaklar ýa-da açyk çäreler üçin niýetlenendir.F-18-iň artykmaçlyklary bilen utgaşyp, goşa 18 dýuým (4 dýuým ses rulony) ýüň ulanylýar, F-218 ultra-pes ses basyşynyň umumy derejesini ýokarlandyrýar we pes ýygylyk giňelmesi 27Hz-den pes, dowamlylygy 134dB.F-218 gaty, gysganç, ýokary çözgütli we arassa pes ýygylykly diňlemegi üpjün edýär.F-218 ýeke ýa-da ýerdäki köp gorizontal we dik staklar bilen bilelikde ulanylyp bilner.Güýçli we güýçli pes ýygylykly görkeziş gerek bolsa, F-218 iň gowy saýlawdyr.

  Arza:
  Klublar ýaly orta ölçegli ýerler üçin kesgitli ýa-da göçme kömekçi subwooferler bilen üpjün edýär,
  Barlar, göni ýaýlymlar, kinoteatrlar we başgalar.

 • FS-18 leeke-täk 18 dýuým passiw subwoofer

  FS-18 leeke-täk 18 dýuým passiw subwoofer

   

  Dizaýn aýratynlyklary: FS-18 subwoofer ajaýyp pes ýygylykly sese we berk içerki gurluş dizaýnyna eýe, pes ýygylykly goşundy, esasy ses güýçlendiriji ulgamynyň ykjam ýa-da hemişelik gurulmagy üçin amatly.F seriýaly doly gürleýjiler üçin ajaýyp pes ýygylyk giňeltmesini üpjün edýär.Highokary ekskursiýany öz içine alýar, ösen sürüjiniň dizaýny FANE 18 ″ (4 ″ ses rulony) alýumin şassi bas, güýç gysyşyny azaldyp biler.Premium ses çykaryjy bas refleks maslahatlarynyň we içerki berkitmeleriň utgaşmasy F-18-e ýokary dinamikasy bilen ýokary çykaryjy pes ýygylykly ses 28Hz-e çenli ýetmäge mümkinçilik berýär.

  Arza:
  Klublar ýaly orta ölçegli ýerler üçin kesgitli ýa-da göçme kömekçi subwooferler bilen üpjün edýär,
  Barlar, göni ýaýlymlar, kinoteatrlar we başgalar.

   

 • F-12 (Sanly mikser)

  F-12 (Sanly mikser)

  Programma: Orta kiçi saýt ýa-da çäre üçin amatly - Maslahat zaly, kiçi çykyş… ..

 • Iki dýuýmly üç taraplaýyn alty birlik doly diapazonly uly watt öý güýmenje ulgamy

  AD-6210 goşa 10 dýuým üç taraplaýyn alty birlik doly diapazonly uly watt öý güýmenje gürleýiş ulgamy

  Model: AD-6210

  Kuwwatlylygy: 350W

  Quygylyga jogap: 40Hz-18KHz

  Sazlama: 2 × 10 "LF sürüjisi, 2 × 3" MF sürüjisi, 2 × 3 "HF sürüjisi

  Duýgurlyk: 98dB

  Nominal impedans: 4Ω

  Dispersiýa: 120 ° × 100 °

  Ölçegleri (WxHxD): 385 × 570 × 390mm

  Arassa agramy: 21.5kg

  Reňk: Gara / Ak

 • 10 dýuým üç taraplaýyn doly diapazon KTV güýmenje gürleýiş ulgamy

  OK-470 10 dýuým üç taraplaýyn doly aralyk KTV güýmenje gürleýiş ulgamy

  Üç taraplaýyn bäş bölümli gürleýjiniň iki gulagyny täsir ediň, Has ýakymly ses üçin gürleýjiler diňe bir gaty sesli bolmak bilen çäklenmän, owadan sesiň bolmagy hem möhümdir.Gündogar Aziýanyň aýdym aýtmagyna mahsus hünär enjamlary ulgamyny dörediň!Hil taýdan material saýlamak, oýlanyşykly ussatlyk, Her bir aksessuar seresaplylyk bilen ýasalýar we sansyz şowsuzlyklardan we täzeden başlandan soň, ahyrsoňy berk bir ýere jemlenýär.Biz elmydama “marka, hil, hünär ussatlygy ...
 • 10 dýuým üç taraplaýyn doly aralyk ýokary derejeli KTV güýmenje gürleýiş ulgamy

  KTS-930 10 dýuým üç taraplaýyn doly derejeli ýokary derejeli KTV güýmenje gürleýiş ulgamy

  KTS-930 gürleýjisi üç taraplaýyn zynjyr dizaýny bolan Taýwan tehnologiýasyny kabul edýär, daşky görnüşi üýtgeşik we akustiki prinsip boýunça ýokary dykyzlykly MDF ulanýar.Iýerarhiýa duýgusy aýdyňdyr.Frequokary ýygylykly bölek, ses açyk we açyk şah görnüşli twitterdir;4,5 dýuým kagyz konusyň orta ýygylyk birliginde aç-açan orta ses bar;61 ýadroly 10 dýuým pes ýygylykly birlik, import edilen kagyz konusyny kabul edýär we äheňi gaýtadan işlemek üçin ýokary derejeli import kondensatoryny ulanýar ...
 • 18 dýuým ultra pes ýygylykly passiw subwoofer uly watt bas gürleýjisi

  WS Series 18 dýuým ultra pes ýygylykly passiw subwoofer uly watt bas gürleýjisi

  WS seriýaly ultra pes ýygylykly gürleýjiler içerki ýokary öndürijilikli gürleýiş bölümleri tarapyndan takyk modulirlendi we esasan ultra pes ýygylyk zolaklaryna goşundy hökmünde doly ýygylykly ulgamlarda ulanylýar.Ajaýyp ultra pes ýygylygy azaltmak ukybyna eýedir we ses güýçlendiriji ulgamyň bassyny doly güýçlendirmek üçin ýörite işlenip düzülendir.Ekstremal basyň doly we güýçli täsir galdyryjy täsirini görkezýär.Şeýle hem, giň ýygylyga jogap we ýygylyga jogap egrisi bar.Highokary güýçde gaty sesli bolup biler Stressli iş şertlerinde henizem iň oňat bas effektini we ses berkitmesini saklaýar.

   

 • Iki sany 10 dýuýmlyk iki taraplaýyn doly aralyga gürleýjisi, neodim sürüjisi bilen ýokary derejeli setir gürleýiş ulgamy

  G Series Dual 10 dýuým iki taraplaýyn doly aralyga gürleýjisi, neodim sürüjisi bilen ýokary derejeli hatar gürleýiş ulgamy

  Ulgam aýratynlyklary:

  Powerokary güýç, aşa pes ýoýulma

  Ownuk ululyk we amatly transport

  NdFeB sürüjiniň gürleýjisi bölümi

  Köp maksatly gurnama dizaýny

  Iň ýokary göteriş usuly

  Has çalt gurnamak

  Iň ýokary hereketlilik

 • Iki dýuýmly iki taraplaýyn doly ugurly ykjam öndürijilikli gürleýjiniň arzan çyzykly gürleýiş ulgamy

  GL Series Dual 10 dýuým iki taraplaýyn doly aralyga ykjam öndürijilikli arzan setir massiw gürleýiş ulgamy

  Aýratynlyklary:

  GL seriýasy kiçi göwrümli, ýeňil agramly, uzyn proýeksiýa aralygy, ýokary duýgurlyk, güýçli geçiş güýji, ýokary ses basyşy derejesi, aýdyň ses, berk ygtybarlylyk we hatda sebitleriň arasynda ses örtügi bolan iki taraplaýyn çyzykly doly gürleýiş ulgamy.GL seriýasy çeýe we amatly gurnama bilen teatrlar, stadionlar, açyk çykyşlar we beýleki ýerler üçin ýörite döredildi.Onuň sesi aç-açan we ýumşak, orta we pes ýygylyklar galyň we ses proýeksiýa aralygynyň täsirli bahasy 70 metre ýetýär.

 • Daşary ýurtdan getirilen sürüji bilen 12 dýuým iki taraplaýyn doly aralyga gürleýji

  TR SERIES Daşary ýurtdan getirilen sürüjisi bilen 12 dýuýmlyk iki taraplaýyn doly sesli gürleýji

  TR seriýaly iki taraplaýyn doly aralyga gürleýjiler Lingjie Audio R&D topary tarapyndan dürli ýokary derejeli KTV otaglary, barlar we köp funksiýaly zallar üçin ýörite işlenip düzüldi we gözlenýär.Dinamik, ýokary kuwwatly we aşa doly we galyň pes ýygylykly ýerine ýetirijilikli 10 dýuým ýa-da 12 dýuým ýüňden, import edilen twitden ybarat.Treble tebigy taýdan tegelek, orta aralyk has galyň we pes ýygylyk has güýçli göterijilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin kabinet dizaýny bilen güýçli.

 • 12 dýuým iki taraplaýyn doly aralyga gürleýji agaç guty spa

  RX SERIESASY 12 dýuým iki taraplaýyn doly aralyga gürleýji agaç guty spa

  MAýn aýratynlygys:

  10 /12 dýuým ýokary öndürijilikli ýüň.

  1,5 dýuým tegelek polietilen diafragma we gysyş tweeter.

  Thekabinet15 mm gaýa kontrplakdan ýasalýar we üstü gara aşaga çydamly pürküji boýag bilen bejerilýär.

  70 ° x 100 ° örtük burç dizaýny, birmeňzeş we tekiz eksenel we okdan daşarky jogap.

  Awangard görnüşi, gaty polatdan goraýan demir tor.

  Takyk düzülen ýygylyk bölüjiedip bilerýygylyga jogap bermegi optimizirleýär.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4