• 10 dýuým üç taraplaýyn bäş birlik doly aralyk KTV güýmenje gürleýjisi

    KTS-850 10 dýuým üç taraplaýyn bäş birlik doly KTV güýmenje gürleýjisi

    KTS-850 10 dýuým ýeňil we ýokary güýçli ýüň, 4 × 3 dýuým kagyz konus twitleri bilen enjamlaşdyrylan, güýçli pes ýygylykly güýje, orta ýygylygyň doly galyňlygyna we orta we ýokary ýygylykly ses açyklygyna eýe.Surfaceer gara gara çydamly deri bilen bejerilýär;birmeňzeş we tekiz eksenel we okdan daşarky jogap, awangard görnüşi, tozana garşy ýer torly polat gorag diwary bar.Takyk düzülen ýygylyk bölüji güýç jogabyny optimizirläp biler we t ...