GL Series Dual 10 dýuým iki taraplaýyn doly aralyga ykjam öndürijilikli arzan setir massiw gürleýiş ulgamy

Aýratynlyklary:

GL seriýasy kiçi göwrümli, ýeňil agramly, uzyn proýeksiýa aralygy, ýokary duýgurlyk, güýçli geçiş güýji, ýokary ses basyşy derejesi, aýdyň ses, berk ygtybarlylyk we hatda sebitleriň arasynda ses örtügi bolan iki taraplaýyn çyzykly doly gürleýiş ulgamy.GL seriýasy çeýe we amatly gurnama bilen teatrlar, stadionlar, açyk çykyşlar we beýleki ýerler üçin ýörite döredildi.Onuň sesi aç-açan we ýumşak, orta we pes ýygylyklar galyň we ses proýeksiýa aralygynyň täsirli bahasy 70 metre ýetýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary:

GL seriýasy kiçi göwrümli, ýeňil agramly, uzyn proýeksiýa aralygy, ýokary duýgurlyk, güýçli geçiş güýji, ýokary ses basyşy derejesi, aýdyň ses, berk ygtybarlylyk we hatda sebitleriň arasynda ses örtügi bolan iki taraplaýyn çyzykly doly gürleýiş ulgamy.GL seriýasy çeýe we amatly gurnama bilen teatrlar, stadionlar, açyk çykyşlar we beýleki ýerler üçin ýörite döredildi.Onuň sesi aç-açan we ýumşak, orta we pes ýygylyklar galyň we ses proýeksiýa aralygynyň täsirli bahasy 70 metre ýetýär.Highokary dykyzlykly kontrplak şkafynda iki sany 6.5 / 8/10 dýuým ýokary öndürijilikli pes ýygylykly sürüjilerden we 110 ° gorizontal × 10 ° dik burçuny örtýän ýokary ýygylykly şahda 75 mm ýokary ýygylykly sürüjiden ybaratdyr ses tolkunlarynyň şöhlelenmesini ep-esli azaldyp, zerur diapazonda ýygylygy dolandyryň.Loadük göteriji kuwwat ýokary bolup, uzak wagtlap ýokary güýçde işlemek üçin amatly, enjamy ulanmak prosesiniň ýokary wepalylyga, giň ýygylyga we ýokary ses basyşyna ýetmegini üpjün edýär!

Içki bölekleri ýokary ýygylykly gorag zynjyry bilen bilelikde passiw ýygylyk bölüji bilen enjamlaşdyrylandyr.Frequokary ýygylykly gorag zynjyry, twitter sürüjisiniň aşa ýüklenmeginiň we zaýalanmagynyň öňüni alyp biler.dürli gurşawda ulanylyp bilner.

GL seriýaly kabinet 15 mm köp gatlakly ýokary dykyzlykly kontrplak kabul edýär, kabinetiň içindäki iň oňat akustiki goldaw nokadyny hasaplamak üçin kompýuter ulanýar we kabineti güýçlendirmek üçin konkaw-konveks truba tehnologiýasy bilen öndürilýär.Şol bir wagtyň özünde, kabinetiň rezonansy sebäpli dörän ses ýoýulmasyny azaltmak üçin ýokary güýçli berkitme dyrnaklary ulanylýar.Daşarky şkaf, ýokary güýçli ekologiýa taýdan arassa suw esasly pürküji boýagdan, fiziki taýdan gysylan polatdan we tozan geçirmeýän akustiki gubkadan ýasalýar.Şkaf, tozan, tüsse we çygly ýerlerde durnukly işlemegi üpjün etmek üçin çyglylyga we tozana garşy bolmaly.Islendik kiçi we orta ölçegli ýokary derejeli çykyşlary, konferensiýalary, agşamky oturylyşyklary we konsert ulgamlary in engineeringenerçiligini geçirmek üçin iň gowy saýlawyňyz!

Goýmalar:

Teatrlarda, stadionlarda, açyk çykyşlarda, gijeki klublarda, ýapyk tomaşa barlarynda, uly basgançaklarda, barlarda, köp funksiýaly zallarda we gurnama ulgamlarynda ulanylýar.

modeli GL-206 GL-208 GL-210
Görnüşi goşa 6.5 dýuým çyzykly massiw gürleýjileri goşa 8 dýuým çyzykly massiw gürleýjiler goşa 10 dýuým çyzykly massiw gürleýjileri
Bölümiň görnüşi 1x1,75 dýuým twitter 1x3 dýuým twitter 1x3 dýuým twitter
2x6.5 dýuým ýüň 2x8 dýuým ýüň 2x10 dýuým ýüň
Quygylyga jogap 80-18 KHz 75-18 KHz 70-18 KHz
Kuwwatly 400W 500W 600W
Duýgurlyk 97dB 99dB 101dB
Maksimum SPL 130dB 132dB 134dB
Nominal impedans
Sürüji tertibi gurlan 2 ýygylyk bölünişi gurlan 2 ýygylyk bölünişi gurlan 2 ýygylyk bölünişi
Ministrler kabineti 15 mm köp gatly tagta 15 mm köp gatly tagta 15 mm köp gatly tagta
Baglanyş usuly 2x NL4 gürleýjiniň stendi 2x NL4 gürleýjiniň stendi 2x NL4 gürleýjiniň stendi
WP4 1 + 1- giriziň 1 + 1- giriziň 1 + 1- giriziň
Daşky burç (Hx V) 110 ° x10 ° 110 ° x10 ° 110 ° x10 °
Ölçegi (WxHxD) 590x210x330mm 755x250x380mm 890x295x460mm
Arassa agram 15.2kg 25kg 34.5kg
Dinamik modeli GL-206B GL-208B GL-210B
Görnüşi 15 dýuým passiw subwoofer 18 dýuým passiw subwoofer 18 dýuým passiw subwoofer
Bölümiň görnüşi 1x15 dýuým ýüň 1x18 dýuým ýüň 1x18 dýuým ýüň
75 mm ses rulony 100 mm ses rulony 100 mm ses rulony
Quygylyga jogap 40-200Hz 38-200Hz 38-200Hz
Kuwwatly 500W 700W 700W
Duýgurlyk 97dB 99dB 99dB
Maksimum SPL 129dB 136dB 136dB
Nominal impedans
Ministrler kabinetiniň gurluşy 15 mm köp gatlakly birleşdirilen faner 15 mm köp gatlakly birleşdirilen faner 15 mm köp gatlakly birleşdirilen faner
Baglanyş usuly 2x NL4MP giriş 1 + 1- 2x NL4MP giriş 1 + 1- 2x NL4MP giriş 1 + 1-
Ölçegi (WxHxD) 590x450x540mm 755x520x640mm 890x520x750mm
Arassa agram 37kg 52 kg 93 kg

Taslamanyň işine syn:

GL-208 Dual-8 setir massiw, ýokary hilli ses güýçlendiriji effektleri üpjün edip, Aksu bilim kollejinde ýerleşýär.

Ueeriň ses gurluşygynyň talaplaryna we ajaýyp jikme-jikliklere görä, ähli auditoriýa ses berkitme ulgamy Lingjie Enterprise TRS AUDIO brendini kabul edýär.Çep we sag esasy ses güýçlendirijileri 12 sany.

GL208 goşa 8 dýuým çyzykly massiw gürleýjileri we 2 sany kompýuter subwoofer GL-208B.Subwooferde 2 sany B-28 goşa 18 dýuým gürleýjiler, sahna monitorynda dört sany FX seriýaly doly aralyk gürleýjiler ulanylýar.Oturylyşygy doldurmak üçin ähli oturgyçlaryň takyk we düşnükli ses eşidip biljekdigini üpjün etmek üçin 8 sany kompýuter kömekçi gürleýjiler ulanylýar.

Taslamanyň işine syn-1
Taslamanyň işine syn-2
Taslamanyň ýagdaýyna syn-3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    18 ýyllap akustiki çözgütleri bermäge üns beriň